جستجو و ثبت دامنه


دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.


نام دامنه

مدت زمان

ثبت دامنه ( ریال )

تمدید دامنه ( ریال )

انتقال دامنه ( ریال )

نشان تجاری

com.

١ سال

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

com
net.

١ سال

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

net
org.

١ سال

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

org
ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
biz.

١ سال

۴٣٠,٠٠٠

۴٣٠,٠٠٠

۴٣٠,٠٠٠

biz
info.

١ سال

۴۵٠,٠٠٠

۴۵٠,٠٠٠

۴۵٠,٠٠٠

info
ws.

١ سال

١,٩٨٠,٠٠٠

١,٩٨٠,٠٠٠

١,٩٨٠,٠٠٠

ws
pro.

١ سال

۶٠٠,٠٠٠

۶٠٠,٠٠٠

۶٠٠,٠٠٠

pro
name.

١ سال

٣۶٠,٠٠٠

٣۶٠,٠٠٠

٣۶٠,٠٠٠

name
us.

١ سال

٣٢٠,٠٠٠

٣٢٠,٠٠٠

٣٢٠,٠٠٠

us
bz.

١ سال

٢,٠٢٠,٠٠٠

٢,٠٢٠,٠٠٠

٢,٠٢٠,٠٠٠

bz
tv.

١ سال

١,١٨٠,٠٠٠

١,١٨٠,٠٠٠

١,١٨٠,٠٠٠

tv
cc.

١ سال

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

cc
me.

١ سال

٨٨٠,٠٠٠

٨٨٠,٠٠٠

٨٨٠,٠٠٠

me
ca.

١ سال

١,٢۴٠,٠٠٠

١,٢۴٠,٠٠٠

١,٢۴٠,٠٠٠

ca
co.

١ سال

١,١٣٠,٠٠٠

١,١٣٠,٠٠٠

١,١٣٠,٠٠٠

co
in.

١ سال

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

۴٠٠,٠٠٠

in
asia.

١ سال

۶٠٠,٠٠٠

۶٠٠,٠٠٠

۶٠٠,٠٠٠

asia
mobi.

١ سال

٧٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

mobi
tel.

١ سال

۵٠٠,٠٠٠

۵٠٠,٠٠٠

۵٠٠,٠٠٠

tel
eu.

١ سال

٣٨٠,٠٠٠

٣٨٠,٠٠٠

٣٨٠,٠٠٠

eu
co.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
ac.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
sch.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir