جستجو و ثبت دامنه


دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.


نام دامنه

مدت زمان

ثبت دامنه ( ریال )

تمدید دامنه ( ریال )

انتقال دامنه ( ریال )

نشان تجاری

com.

١ سال

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

com
net.

١ سال

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

net
org.

١ سال

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

org
ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
biz.

١ سال

٤٣٠,٠٠٠

٤٣٠,٠٠٠

٤٣٠,٠٠٠

biz
info.

١ سال

٤٥٠,٠٠٠

٤٥٠,٠٠٠

٤٥٠,٠٠٠

info
ws.

١ سال

١,٩٨٠,٠٠٠

١,٩٨٠,٠٠٠

١,٩٨٠,٠٠٠

ws
pro.

١ سال

٦٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

pro
name.

١ سال

٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠

٣٦٠,٠٠٠

name
us.

١ سال

٣٢٠,٠٠٠

٣٢٠,٠٠٠

٣٢٠,٠٠٠

us
bz.

١ سال

٢,٠٢٠,٠٠٠

٢,٠٢٠,٠٠٠

٢,٠٢٠,٠٠٠

bz
tv.

١ سال

١,١٨٠,٠٠٠

١,١٨٠,٠٠٠

١,١٨٠,٠٠٠

tv
cc.

١ سال

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

cc
me.

١ سال

٨٨٠,٠٠٠

٨٨٠,٠٠٠

٨٨٠,٠٠٠

me
ca.

١ سال

١,٢٤٠,٠٠٠

١,٢٤٠,٠٠٠

١,٢٤٠,٠٠٠

ca
co.

١ سال

١,١٣٠,٠٠٠

١,١٣٠,٠٠٠

١,١٣٠,٠٠٠

co
in.

١ سال

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

in
asia.

١ سال

٦٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

asia
mobi.

١ سال

٧٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

mobi
tel.

١ سال

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

tel
eu.

١ سال

٣٨٠,٠٠٠

٣٨٠,٠٠٠

٣٨٠,٠٠٠

eu
co.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
ac.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir
sch.ir.

١ سال

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

ir